Deklaracja dostępności Mazowieckiego Instytutu Kultury

Wstęp Deklaracji

Mazowiecki Instytut Kultury zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.relacjeonline.pl.

Data publikacji i aktualizacji: 24.03.2023
Data publikacji strony internetowej: 5.10.2020
Oświadczenie sporządzono 24.03.2023.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Częściowa dostępność wynika z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Wszystkie elementy aktywne na stronie dostępne są za pomocą klawisza TAB.
Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
Na stronie znajduje się materiał wideo, który powoduje gwałtowne zmiany jasności. Materiał wideo uruchamia się na stronie głównej, gdy użytkownik najedzie kursorem myszki na czarny buton z napisem „Wyniki naboru”. Oprócz uruchomienia materiału wideo, powoduje to, zmianę koloru butona na biały i zmianę koloru napisu na czarny. Gdy materiał wideo się uruchomi można go zatrzymać, przesuwając kursor myszki z butona na tło. Materiał wideo nie uruchamia się, podczas poruszania się, po stronie, za pomocą klawisza TAB. Nawigacja klawiszem TAB, po stronie, nie zmienia też kolorów elementów strony, w tym koloru czarnego butona z napisem „Wyniki naboru”. Materiał wideo, nie jest nośnikiem informacji.
Na stronie nie ma elementów uruchamiających dźwięk.
Na stronie nie ma żadnych materiałów dźwiękowych.
Na stronie głównej, materiał wideo nie posiada tytułu.
Zdjęcia posiadają podpisy.
Nowa karata w przeglądarce, otwiera się po kliknięciu w ikonę Facebooka i ikonę Instagrama oraz w adres mailowy, który brzmi: m.stryjewska@mik.waw.pl. Aktywne ikony social mediów, znajdują się w zakładce menu, która jest oznaczona grafiką znaku „równa się”.
Przy otwarciu nowej karty w przeglądarce nie pojawia się ostrzeżenie o otwarciu nowej karty w przeglądarce.
Na stronie nie ma żadnych mechanizmów, otwierających nowe okna przeglądarki, bez udziału użytkownika.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności, podczas nawigacji po stronie, za pomocą klawisza TAB.
Po powiększeniu zawartości strony do 200%, dostępna jest cała zawartość strony, bez konieczności przesuwania strony poziomo.
Treść strony możliwa jest w każdej orientacji ekranu – poziomo lub pionowo.
Linki wyróżniają się wizualnie na stronie. Linki, umieszczone w tekście, są podkreślone grubą, czarna linią. Linki z materiałami do pobrania, znajdują się w jednym, stałym dla wszystkich podstron, miejscu, po prawej stronie i są opisane tytułem „Do pobrania”. Linki do social mediów oznaczone są standardowymi ikonami portali, do których kierują. Pozostałe linki opisane są w nazwie linku.
Na stronie, nie ma żadnej treści przekazywanej za pomocą koloru. Informacje zapisane są tekstowo.
Wszystkie, klikalne elementy graficzne, dostępne są z poziomu klawiatury, za pomocą klawisza TAB.
Kolor tła, na stronie, zmienia się od ruchu kursorem myszki, w pionie i poziomie. Kontrast czerwonego koloru tła, po lewej stronie wynosi 4.25, a kontrast koloru pomarańczowego tła, po prawej stronie wynosi 6.42. Nawigacja klawiszem TAB nie zmienia koloru tła. Po otwarciu strony internetowej tło jest koloru pomarańczowego i kontrast strony wynosi 6.42.
Informacja o linku do social mediów, tj.: Facebooka i Instagrama, przekazana jest za pomocą ikon mediów.
Tytuł strony posiada poprawną strukturę.
Na stronie nie ma żadnych, pustych linków.
W serwisie zachowana jest spójność wszystkich linków.
W serwisie nie ma powtórzeń i powieleń tych samych linków.
Pliki do pobrania są w formacie PDF, a większość z nich została wyeksportowana z formatów edytowalnych, dzięki czemu treści są do sczytania poprzez czytnik.
Linki mające podobne elementy są zgrupowane w kodzie strony.
Na stronie nie ma nie ma object/aplet/embed/canvas. Obrazki <img> mają parametr tekstu alternatywnego.
Ustawienie odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie wpływa na czytelność tekstu. Tekst pozostaje w pełni czytelny. Możliwy jest dostęp do treści strony pomniejszonej do szerokości 320 px, bez potrzeby przesuwania suwaka poziomo.
Dostęp do treści strony pomniejszonej do szerokości 256 px jest przy użyciu suwaka w pionie.
Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach <BLINK>, <BGSOUND> lub <MARQEE>.
Na stronie nie ma słów, które są pisane literami oddzielonymi spacjami.
Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art.
Nie ma zmian kontekstu bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika.
Strona posiada poprawną deklarację języka.
Nagłówki na stronie przypisane są do odpowiednich elementów, w odpowiedniej kolejności.
Kod strony jest zgodny z deklaracją DTD.
Nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę.
Nie ma mechanizmów automatycznie przekierowujących stronę do innego adresu.
Na stronie nie ma informacji generowanych poprzez arkusze stylów.
Wszystkie elementy HTML są poprawnie użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Na stronie nie ma skrótów zdefiniowanych przez programistę.
Na stronie nie ma dodatkowych gestów niż te, które są standardowe dla telefonów i przeglądarek internetowych. Zapewniona jest dostępność wszystkich elementów generowanych dynamicznie.
Nie wszystkie elementy na stronie posiadają znacznik „alt”. Nie posiada go video na stronie oraz ruchoma ikona menu.
Komunikaty o stanie lub o błędach są dostępne dla technologii wspomagających bez konieczności przemieszczania fokusa.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i materiałów multimedialnych.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Na stronie nie udostępniamy materiałów dźwiękowych.

Osoby niewidome i słabowidzące

Wiele spośród stron serwisu posiada strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.
Przy nawigacji po stronie, za pomocą klawisza TAB, kontrast treści wynosi 6.42. Przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje są nadal dostępne.

Do materiałów graficznych, zdjęć zamieszczamy teksty alternatywne.

Osoby, które nie korzystają z myszki

Większość informacji i funkcjonalności serwisu jest dostępnych za pomocą samej klawiatury.

Wszyscy użytkownicy

Pamiętamy, że z dostępności korzystają tak naprawdę wszyscy. Dlatego dbamy również o czytelność – staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wyróżnienia i możliwie krótkie akapity.

Dostępność architektoniczna

Adres: Galeria XX1, Al Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa

Opis dostępności:

 • Przed wejściem do galerii na ul. Jana Pawła II znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami w odległości ok. 50 m.
 • Przy drzwiach wejściowych jest zainstalowany dzwonek na wysokości 93 cm.
 • Główne drzwi wejściowe do galerii mają szerokość 90 cm.
 • Istnieje możliwość otworzenia drugiego skrzydła, wtedy szerokość wejścia wynosi 130 cm podłoga galerii jest na poziomie chodnika, drzwi nie posiadają progu.
 • Galeria nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Galeria posiada dwie sale wystawowe, szerokość korytarza prowadzącego do mniejszej sali wynosi 105 cm, szerokość wejścia do niej wynosi 100 cm.
 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą wejść do galerii z psem asystującym.
 • Galeria nie posiada pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Brailla.
 • Na stronie galerii www.galeriaxx1.pl i na miejscu w galerii można skorzystać z wideotłumacza polskiego języka migowego (MIGAM).
 • Wybrane oprowadzania po wystawach w galerii odbywają się z tłumaczeniem PJM na żywo.

Dojazd do Galerii XX1

Komunikacją miejską

Galeria znajduje się nieopodal skrzyżowania Alei Jana Pawła II i al. Solidarności, gdzie znajdują się przystanki: Kino Femina Uwaga: dostęp do przystanków za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.

Samochodem

Al. Jana Pawła jest dwukierunkowa, wzdłuż ulicy znajdują się płatne miejsca parkingowe. Przed budynkiem galerii są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej. W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Elizą Nadulską lub Agnieszką Rogóz email: xx1@mik.waw.pl, tel. 22 620 78 72.

Koordynator dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności i koordynator do spraw dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury:
Magdalena Ptak
m.ptak@mik.waw.pl
tel. 601 669 440

Na podany adres email można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Dzięki nim jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności